Overheden & Civaan / Initiatieffase

De cruciale rol van de ondergrond bij ruimtelijke opgaven

Gemeenten en andere overheden krijgen te maken met ruimtelijke opgaven. Van woningbouw tot duurzame mobiliteit, van de energietransitie tot het behouden en zo mogelijk uitbreiden van het openbaar groen in de bebouwde kom.

De overeenkomst tussen deze thema’s: de ondergrond speelt een belangrijke rol.

Zelfs het inzamelen van afvalstromen is onlosmakelijk verbonden met het specialisme van Civaan: de bodem. Iets waar mensen niet vaak bij nadenken.

 

In de Structuurvisie Ondergrond die de overheid publiceerde, staat dat de ondergrond van groot belang is voor Nederland. Bijvoorbeeld voor onze energievoorziening. Maar wist je dat grondwater de belangrijkste bron van drinkwatervoorziening is voor ons?

‘Duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van bodem en ondergrond, waarbij benutten en beschermen met elkaar in balans zijn’ staat niet voor niets op pagina 6 van de Structuurvisie genoemd als leidraad. We moeten dus altijd rekening houden met de wereld onder het maaiveld.

Optimaal gebruik van kabels en leidingen in ruimtelijke initiële fases

En dat terwijl juist tijdens deze belangrijke periode in een project eisen op tafel komen waar een (deel)project aan moeten voldoen. Als adviseur kunnen we dan advies uitbrengen over de assets die netwerkbeheerders stellen, als regisseur gaan we nog een stap verder: we kunnen dan het netwerk informeren over het plan.

Op die manier zorgen we ervoor dat we uiteenlopende ontwikkelingen mee kunnen nemen in de plannen, van ruimtebeslag en waterwingebied tot een combinatie met geothermie.

Zo schetsen we een compleet beeld, waarbij we niet alleen de alle beschikbare informatie meenemen, maar ook gebruik maken van verschillende mogelijkheden.

Ligt er een bestemmingsplan eenmaal vast in een besluit, dan kunnen door ons als specialist kabels en leidingen mee te nemen in de initiatieffase meteen alle invloeden vanuit de bodem op de juiste manier hun plek krijgen. Rekening houden met de ondergrond zal per slot van rekening in een project altijd moeten gebeuren.

Als voorbeeld kijken we naar een willekeurige stad met een groenstructuurvisieplan. Daarin staat dat de wens de binnenstad groener te maken. Specifiek bestaat het plan om een straat opnieuw in te richten door bomen aan te planten en een betere waterberging te creëren.

Efficiënte integratie van kabels en leidingen in ruimtelijke projecten

Civaan zou zo’n gemeente al vroegtijdig kunnen helpen met de plannen, door de bestaande kabels en leidingen in beeld te brengen. Bij het opstellen van het programma van eisen kan zo al rekening worden gehouden met die locaties, waarna zelfs het beeld-kwaliteitsplan hierop kan worden aangepast en verfijnd. Niet alleen leidt dit tot een betere planning, maar ook tot een betere afstemming – en dus een sneller gedragen ontwerp.

En ook niet onbelangrijk: we reduceren zo ook de afwijking in kosten tussen plan en uitvoering.